Årsredovisning och årsbokslut – Höganäs, Ängelholm & Hjärnarp

Dags att upprätta årsredovisning eller årsbokslut? Företagare i och omkring Höganäs, Ängelholm och Hjärnarp kan få professionell hjälp av mig som auktoriserad redovisningskonsult.

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags ekonomi för ett räkenskapsår och ska lämnas in till Bolagsverket senast sju månader efter avslutat räkenskapsår. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över ditt företags resultat och ställning. Enligt Bokföringslagen måste du löpande sköta ditt företags bokföring. Hur det ska göras beror på företagets omsättning och vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Antingen görs det genom en årsredovisning för aktiebolag eller genom ett årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag.

En årsredovisning ska innehålla:

  • Förvaltningsberättelse, upprättas för aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser.
  • Resultaträkning, sammanställning av resultatkonto av intäkter och kostnader.
  • Balansräkning, tillgångar och skulder sammanställt från balanskonto.
  • Tilläggsupplysningar, notiser för eventuella förklaringar för balansräkning och resultaträkning.
  • Revisionsberättelse (vissa aktiebolag kan slippa revisionsberättelse men måste följa andra regler)
  • Kassaflödesanalys (gäller endast större aktiebolag), förändringar i likvida medel.

Den sammanställda årsredovisningen ska lämnas till Bolagsverket. Det är därefter ett offentligt dokument som finns tillgängligt för andra i anslutning till ditt företags uppgifter.

Ett årsbokslut ska innehålla:

  • Resultaträkning – sammanställning av resultatkontot för intäkter och kostnader.
  • Balansräkning – tillgångar och skulder sammanställning av balanskonton.
  • Tilläggsupplysningar – noter för eventuella förklaringar till balansräkning och resultaträkning.

 

Minska arbetsbördan och säkra korrekt årsredovisning/årsbokslut. RedovisningsService Yvonne Kriborg AB har kontor i Hjärnarp och i småbåtshamnen i Höganäs.

Kontakta mig på telefon 0734-343564 eller via e-post yvonne.kriborg@telia.com.

 

Bolagsverket